قانون حق نشر

مهر ماه 1383

نرم افزاري مبنا عضو شوراي عالي انفورماتيك كشور از سال 1369 و داراي جواز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ثبت محصولات و علائم تجاري خود در چارچوب قانون حمایت از حقوق پديدآوردگان نرم افزار مصوبه 4/10/1379 و احترام به قوانين مالكيت معنوي بين الملل فعاليت مي نمايد.

تمامي حقوق محفوظ است براي مطالب ، طرح و تصاوير اوراق چاپي ، نشرالكترونيكي ، محصولات نرم افزاري و خدمات ارائه شده توسط نرم افزاري مبنا.
محصولات و خدمات نرم افزاري مبنا مي توانند مورد استفاده متقاضيان قرار گيرد بشرطي كه مقرارت و دستورالعمل هاي مندرج را بدون هيچگونه تغيير رعايت نمايند.
اسامي و علائم تجاري متعلق به نرم افزاري مبنا عبارتند از :
 • مبنا رايانه پژواك         Mabna Rayane Pezhvac
 • نرم افزاري مبنا                           MabnaSoft
 • مترجم پارس                        Pars Transletor
 • واژه شناس پارس_وب     Pars Web Dictionary
 • واژه شناس پارس                  Pars Dictionary
 • انتشارات نرم افزاري مبنا        Mabnasoft Press
 • درباره مبنا

  محصولات

    مترجم پارس     MIS طراحی  

  خدمات

    داخل ایران     جهانی  

  امور حقوقی

    قانون حق نشر     قرارداد خصوصی  
  اخطار قانونی  
  نقشه پایگاه
  دعوت به همکاری
  تماس با ما
  ©1383-1378 نرم افزاری مبنا