خدمات داخل ایران

 •   بررسي وضعيت سازمان و ارايه پيشنهاد
       اوليه به مديريت و تعيين حدود عمليات
 •   شناخت و تدوين وضعيت موجود
 •   نظارت بر طراحي و بهينه سازي سيستم
 •   توليد نرم افزار
 •   آموزش كاربران
 •   نظارت بر اجراي عمليات
 •   . . .
 • درباره مبنا

  محصولات

    مترجم پارس     MIS طراحی  

  خدمات

    داخل ایران            جهانی  

  امور حقوقی

  قانون حق نشر   قرارداد خصوصی  
  اخطار قانونی  
  نقشه پایگاه
  دعوت به همکاری
  تماس با ما
  ©1383-1378 نرم افزاری مبنا